1/2013

 

NO.1, Year 2013, Volume 58 (LVIII)

GR. P. POP, N. CIANGĂ
The Doctoral Studies at the Faculty of Geography, „Babeş-Bolyai” University of Cluj-Napoca, between 2005 and 2012 * Doctoratul la Facultatea de Geografie, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, în perioada 2005-2012

ANCA AFLAT, IOANA CIOBAN, CLAUDIA CRISTEA, V. PETREA
Recent Trends in River Morphodynamics of Turnu Roşu – Călimăneşti Sector * Tendinţe recente în morfodinamica fluvială a sectorului Turnu Roşu – Călimăneşti

M.M. NISTOR
Geological and Geomorphological Features of Kenai and Chugach Mountains in Whittier Area, Alaska * Caracteristici geologice şi geomorfologice în Munţii Kenai şi Chugach din regiunea Whittier, Alaska

GH. ROŞIAN
The Law of the Order of Watersheds * Legea ordinii interfluviilor

MARIA CHIVULESCU
Morphometric Aspects of Cârcinov Basin (Cânde?ti Piedmont) * Aspecte morfometrice ale bazinului Cârcinov (Piemontul Cândeşti)

ALINA-DACIANA DUMITRA
Structural Measures Against Flooding in Cluj and Dej Hills * Măsuri structurale împotriva inundaţiilor în Dealurile Clujului şi Dejului

BOGLÁRKA CZELLECZ, D. PETREA
Mineral Water for Treatments: Summarized Presentation of the Bathing Culture * Apa minerală pentru tratament: prezentare rezumativă a culturii balneare

CAMELIA BIANCA TOMA, I.A. IRIMUŞ
Therapeutic and Tourism Recovery of Microclimate from Praid and Turda Salt Mines * Recuperarea terapeutică şi turismul datorat microclimatului din salinele Praid şi Turda

B. ERDEM, N. TETIK
A New Trend in the Hotel Industry: Ecolodges * O nouă tendinţă în industria hotelieră: ecohotelurile

ALINA SIMONA SIMION
The Tourism Capitalization of the Hydrographic Potential in “Maramure? Land” Depression Area by Means of Rural Tourism * Valorificarea turistică a potenţialului hidrografic din aria depresionară a Ţării Maramureşului prin turism rural

I. BOLD, IOANA-RALUCA CORPĂDEAN
Land Law and its Impact on the Rural Space in Romania * Legea funciară şi impactul său asupra spaţiului rural din România

DANIELA-LIVIA GHEORGHIEŞ
The Classification of Rural Settlements on Feleacu Hill * Clasificarea aşezărilor rurale de pe Dealul Feleacului

RODICA PETREA, C. FILIMON, LUMINI?A FILIMON, V. NEME?
Post Communist Functional Changes in Romania’s Small Towns. Case study: Beiu? Land (Bihor County) * Schimbări funcţionale post-comuniste în oraşele mici din România. Studiu de caz: Ţara Beiuşului (judeţul Bihor)

L.C. STOIAN, ANDREA GAGYI-PALFFY, D. PETREA, I. RUS, O.L. MUNTEAN, I. DANCI,VIRGINIA IOANA SCROB
Cluj-Napoca Urban Growth from 1250 to 2012. A Geographical Information System Approach * Creşterea urbană în Cluj-Napoca în perioada 1250-2012. O abordare prin prisma sistemelor informaţionale geografice

R. RUSU, T. MAN, C. MOLDOVAN
The GIS-Based Road Distance and Time Connectivity Index of the Settlements within the West Region of Romania * Indexul de conectivitate rutier în funcţie de distanţă şi de timp al aşezărilor din regiunea de Vest a României calculat pe baza GIS

Al. GAVRIŞ
Social Vulnerability in Bucharest: An Exploratory Spatial Data Analysis Approach * Vulnerabilitatea socială în Bucureşti: o abordare exploratorie prin analiza datelor spaţiale

CAMELIA-INA GAVRA, RADA VARGA
Genesis and Evolution of the Cultural Landscape in Metaliferi Mountains * Geneza şi evoluţia peisajului cultural din Munţii Metaliferi

M. HOTEA
The Shepherding in the Maramureş Mountains and its Role in the Local Development * Păstoritul în Munţii Maramureşului şi rolul său în dezvoltarea locală

SILVIA IRIMIEA
The Develpoment of the Romanian Vocational Education and Training System * Dezvoltarea sistemului românesc de educaţie şi formare vocaţională

P. KATONA, Z. BUJDOSÓ
The Attraction Area of the University of Arts of Târgu Mureş * Aria de atracţie a Universităţii de Arte din Târgu Mureş

 
Notes and Book Reviews – Note şi recenzii

 

AL. PĂCURAR
The correspondence of Nicolae Dragomir with his master George Vâlsan and with Constantin Brătescu * Corespondenţa lui Nicolae Dragomir cu magistrul său George Vâlsan şi cu Constantin Brătescu (inedită)

SILVIA IRIMIEA
Leadership and Management in Vocational and Education Training * Conducere şi management în educaţia şi formarea vocaţională

I. IANOŞ, N. POPA, ANDREEA-LORETA CERCLEUX (2011)
Éléments de planification territoriale et développement régional [Elements of Territorial Planning and Regional Development], University Publishing House, Bucharest, 282 p. (AL. PĂCURAR)

A.A. BALTĂLUNGĂ (2008)
România. Oraşele porturi dunărene: geografie umană şi economică [Romania. The Danube Port Cities: Human and Economic Geography], Cetatea de Scaun Publishing House, Târgovişte, 323 p., 78 illustrations, 18 tables, 50 photographs, 6 annexes. (AL. PĂCURAR)

CLIFFORD, S. FRENCH, G. VALENTINE (eds.) (2012)
Key Methods in Geography, second edition, London, Sage, 545 p. (OANA-RAMONA ILOVAN)

I. BOLD, A. CRĂCIUN (2012)
Organizarea spaţiului agricol. Concepte – Tradiţii – Istorie (Organization Of Agricultural Space. Concepts – Traditions – History), Mirton Publishing House, Timişoara. (V. SURD. T. MARIAN, IOANA-RALUCA CORPĂDEAN)