1/2012

NO.1, Year 2012, Volume 56 (LVI)

 

 
 
S. V. TAHÂŞ, L. MUNTEAN, G. ROŞIAN
Evolution of Global Solar Radiation Trends at Cluj-Napoca (Romania) for the Period 1921 to 2009 * Evoluţia tendinţelor radiaţiei solare globale la Cluj-Napoca (România) în perioada 1921-2009
 
IOANA VIERU
Global Warming, Spatial and Temporal Patterns in Europe * Încălzirea globală, modele spaţiale şi temporale în Europa
 
I.MAC, V. SOROCOVSCHI, MARIA HOSU
Geomorphologic Aggradation, Expression of the Climatic Changes Situations and Structures Specific for Romania – Transylvania * Agradările geomorfologice, expresie a schimbărilor climatice – situaţii şi structure specifice pentru România – Transilvania
 
GR. P. POP, ADELA MÎRZA
Industrial Parks of Someşul Mic Corridor * Parcurile industriale din Culoarul Someşului Mic
 
MONICA MOLDOVAN, IULIA PANDIA
Influence of Human Activities upon the Morphology of “Glimee” Deep-Seated Landslides from Transylvania Basin * Influenţa activităţilor umane asupra alunecărilor de tip “glimee” din Depresiunea Transilvaniei
 
GH. ŞERBAN, G. PANDI, A. SIMA
The Need for Reservoir Improvement in Vişeu River Basin in Order to Prevent Flooding, with Minimal Impact on Protected Areas * Necesitatea amenajării unor acumulări în bazinul râului Vişeu în scopul combaterii inundaţiilor, cu impact minimal asupra ariilor protejate
 
I.HAIDU, G. COSTEA
Remote Sensing and GIS for the Forest Structure Assessment at the Small Basins’ Level in the Apuseni Natural Park * Evaluarea evoluţiei structurii pădurilor la nivelul bazinelor hidrografice mici din Parcul Natural Apuseni
 
C. COSTEA
The Structure of the Forests from Bârgău Mountains * Structura pădurilor din Munţii Bârgăului
 
CLAUDIA-THORA IONESCU
Resources Approach and Land-use Changes in Gran Canaria. Case Study: Maspalomas Dunes * Modul de abordare a resurselor şi schimbările utilizării terenurilor în Gran Canaria. Studiu de caz: Dunele Maspalomas
 
G. B. TOFAN
Drăgoiasa-Tulgheş Depressionary Alignment. The Numerical Evolution of Population between 1850 and 2010 * Ulucul depresionar Drăgoiasa-Tulgheş. Evoluţia numerică a populaţiei în perioada 1850-2010
 
GEORGIANA BOSIOC
The Evolution and Structures of Population of Someş Valley Microregion, within the Period 1992-2009 * Evoluţia şi structurile populaţiei microregiunii Valea Someşului, în perioada 1992-2009
 
KOIRALA HRIDAY LAL
Geographies of Fear and Hope in the Nepalese Societies of Post~People’s Movement, 2006 * Geografiile fricii şi speranţei în societatea nepaleză de după mişcarea populară din 2006
 
IRENA MOCANU
Job-Exchange for Romania’s Graduates – Spatial Distinctions between Job Supply and Demand, 2010 * Piaţa locurilor de muncă pentru absolvenţii din România – distincţii spaţiale între oferta şi cererea de locuri de muncă, 2010
 
CAMELIA-INA GAVRA, ILEANA-CRISTINA CRĂCIUN
Cultural Landscape Elements in Baia de Criş Area (Apuseni Mountains) * Elementele peisajului cultural din arealul Baia de Criş (Munţii Apuseni)
 
ILEANA-CRISTINA CRĂCIUN, CAMELIA-INA GAVRA
Rural Habitat Resources in Someşul Mare Hills * Resursele habitatului rural în Dealurile Someşului Mare
 
GABRIELA ADINA LAZĂR
The Analysis of the Anthropogenic Induced Elements in Trascău Mountains * Analiza elementelor asociate componentei antropice în   Munţii Trascăului
 
FL. FODOREAN, I. FODOREAN
The Roman Road Network. The Capitalization of an Outstanding Patrimony * Reţeaua de drumuri romane. Valorificarea unui patrimoniu exceptional
 
CS. MÁTHÉ
The Braşov International Airport Project – Risks and Opportunities * Proiectul aeroportului internaţional Braşov – riscuri şi oportunităţi
 
ANITA SZOJNIK, KINGA IVAN, R. RUSU
Cluj-Napoca City Centre Retail Stores * Magazinele comerciale din centrul municipiului Cluj-Napoca
 
N.CIANGA, M. G. OPREA, L. BRUCKNER, L. GIURGIU
The Impact on Tourism of Transport Infrastructure Development in Transylvania * Impactul dezvoltării infrastructurii de transport asupra turismului în Transilvania
 
OANA BLAGA
The Analysis of the Tourism Infrastructure of Alba Iulia City * Analiza infrastructurii turistice a oraşului Alba Iulia
 
SILVIA IRIMIEA
The Hidden Language of the Hotel Industry * Limbajul ascuns al industriei hoteliere
 
V. SURD, B. N. PĂCURAR, STANCA BĂRĂIAN
Bârsana Monastery, a Gem among the Wooden Buildings of Maramureş, Romania * Mănăstirea Bârsana, o bijuterie a construiilor de lemn din Maramureş, România
 
AL. PĂCURAR
Nicolae Dragomir (1890-1982) – a Rightful Redemption * Nicolae Dragomir (1890-1982) – o recuperare îndreptăţită
 
IN MEMORIAM
 
PROFESSOR DR. DAVID TURNOCK (1938-2011), a Passionate Researcher of the Romanian Geographical Space * Prof. univ. dr. David Turnock (1938-2011), un pasionat cercetător al spaţiului geografic românesc (GR. P. POP)
 
Notes and Book Reviews – Note şi recenzii
 
GIOVANNI, RUGGERI (2008), Icoanele pe sticlă din Sibiel [The Icons Painted on Glass from Sibiel-Sibiu], Città Aperta Publishing House, Troina (Italy), 72 p. (AL PĂCURAR)
 
JOHNSON, HUGH (2009), Povestea vinului – ediţie nouă ilustrată, 256 p., Edit. Vino Vero SRL, Cluj-Napoca [traducere de Maia Banciu a lucrării The Story of Wine – New Illustrated Edition, Octopus Publishing Group Ltd.] (AL. PĂCURAR)