Facultatea de Geografie Cluj | Pagina studentilor

Burse

UPDATE 08.04.2024

Liste beneficiari și respinși burse de ajutor social din fonduri proprii UBB_sem II 2023-2024
Bursele s-au acordat cu încadrare în fondul aprobat, conform HCA nr. 2 330/21.02.2024.

BENEFICIARI_bursa de ajutor social_de afisat_Sem II 2023-2024

RESPINSI_bursa de ajutor social_de afisat_Sem II 2023-2024

update 27 martie 2024::

BURSE S2 23-24
Cautarea in liste se face cu Ctrl+F, după nr. matricol.
Contestatii la bursele de performanta I, II- se trimit pe adresa cristina.tanasescu@ubbcluj.ro in perioada 28-29.03, ora 13
In mesaj, va rog sa scrieti numele, prenumele, specializarea, anul de studiu, linia de studiu, motivul valid al contestatiei (formular atasat)
Raspunsuri la contestatii – pana la 1.04.24, ora 12
Dupa data de 4.04, listele vor deveni finale.

 

In atentia studentilor bursieri

Studentii care nu au mai beneficiat niciodata de bursa sau din motive justificate doresc schimbarea contului IBAN cu care figureaza in baza de date, sa trimita documentul bancar la adresa social@ubbcluj.ro scanat/pozat de unde sa reiasa ca sunt titularii contului. Pe documentul bancar sa scrie facultatea la care studiaza, tipul bursei (performanța I, performanta II, sociala, bursier al statului roman), in ce an de studiu sunt, sa verifice sa fie trecut CNP-ul si sa mentioneze daca si-au schimbat numele (unde e cazul).
 Studentii bursieri ai statului roman trebuie sa ataseze la mesajul catre social@ubbcluj.ro si pasaportul scanat/pozat.

Anexa 1 FacGf burse perf I (performanta) S2 23-24s

Anexa 2 FacGf burse perf II (merit) S2 23-24s

Anexa 3 FacGf burse aj soc buget S2 23-24s

Anexa 6 FacGf burse aj soc fd proprii UBB S2 23-24s

Burse Ucraina-Anexa2 FacGf -S2 2023-2024s

Fac Gf Anexa 4 -burse aj soc imbrac, incalt buget fd facultate s

Fac Gf Anexa 4-bursa maternit S2 23-24 fd facultate s

Formular contestație

 

 

update 25 februarie 2024 ::

ANUNŢ IMPORTANT REFERITOR LA BURSELE SOCIALE
PENTRU SEMESTRUL II 2023-2024
Perioada pentru încărcarea pe platformă a cererilor de acordare a burselor de ajutor social și a documentelor doveditoare pentru semestrul II, an universitar 2023-2024 este 26 Februarie 2024 – 15 Martie 2024.
În data de 15 Martie 2024 cererile și dosarele se vor putea încărca până la ora 16.00.
Venitul lunar net mediu pe membru de familie la care ne raportăm în semestrul II, 2023-2024 este 1.958,33 lei. Sunt luate în considerare veniturile nete permanente realizate de student și de către fiecare membru al familiei pe perioada februarie 2023-ianuarie 2024 (inclusiv). Studenții nu vor solicita organelor fiscale Adeverințele de venit, această sarcină aparține Comisiei de burse pe facultate, în baza acordurilor olografe ale solicitantului.
Ancheta socială este obligatorie dacă părinții studentului lucrează sau domiciliază în străinătate sau dacă veniturile familiei sunt zero.
 Numerotarea și semnarea paginilor din dosar începe cu Cererea tip și NU cu formularul „Verificare conformitate …”. Dosarul va cuprinde documentele în ordinea prezentată de formularul „Verificare conformitate …”  și va fi pus la începutul dosarului.
Documentele doveditoare în cazul burselor de ajutor social vor fi încărcate exclusiv în platforma https://burse.inscrieri.ubbcluj.ro/ , în ordinea din Anexa 10, nu se acceptă dosare incomplete.
Art. 19. (1) Documentația necesară obținerii unei burse de ajutor social diferă în funcție de situația în care se află studentul
(2) Studenţii orfani de unul sau ambii părinți vor depune următoarele documente:
1. cerere tip, conform Anexei 7;
2. Anexa 10 – verificare conformitate, dosar de bursă de ajutor social;
3. copie a cărții de identitate;
4. copie a certificatului de naștere a aplicantului;
5. copii/copii a/ale ale certificatelor/certificatelor de deces al/ale părintelui/părinților;
6. declarație pe propria răspundere privind veniturile nete, cu caracter permanent, obținute pe ultimele 12 luni anterioare cererii, realizate de membrii familiei, supuse impozitului pe venit;Anexa 8
7. acordul olograf al studentului privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru verificarea respectării criteriilor de acordare a bursei; Anexa 12
8. acordul olograf al membrilor familiei pentru care s-au declarat venituri, privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru verificarea respectării criteriilor de acordare a bursei (dacă este cazul).Anexa 13
9. declarație privind depunerea dosarului prin mijloace electronice (a se vedea Anexa nr. 9).

(3) Studenții care provin din familii monoparentale vor depune următoarele documente:
1. cerere tip, conform Anexei 7;
2. Anexa 10 – verificare conformitate, dosar de bursă de ajutor social;
3. copie a cărții de identitate;
4. declarație pe propria răspundere a părintelui privind starea civilă, din care să reiasă faptul că nu este căsătorit (dacă este cazul);
5. copie după hotărârea judecătorească prin care a fost pronunțat divorțul sau copie după certificatul de divorț eliberat de notarul public la desfacerea căsătoriei (dacă este cazul);
6. copie după hotărârea judecătorească prin care părintele a fost declarat dispărut/raport de anchetă socială (dacă este cazul);
7. copie după hotărârea judecătorească de instituire a curatelei (dacă este cazul);
8. copie după decizia instanței de menținere a stării de arest a părintelui (dacă este cazul);
9. copie după hotărârea judecătorească prin care a fost instituită tutela (dacă este cazul);
10. declarație pe propria răspundere privind veniturile nete, cu caracter permanent, obținute pe ultimele 12 luni anterioare cererii, realizate de membrii familiei, supuse impozitului pe venit-Anexa 8;
11. acordul olograf al studentului privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru verificarea respectării criteriilor de acordare a bursei Anexa 12;
12. acordul olograf al membrilor familiei pentru care s-au declarat venituri, privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru verificarea respectării criteriilor de acordare a bursei (dacă este cazul) –Anexa 13.
13. declarație privind depunerea dosarului prin mijloace electronice (a se vedea Anexa nr. 9).
(4) Studenţii proveniți din serviciile de tip rezidențial, respectiv casele de tip familial, apartamentele, centrele de primire în regim de urgență și centrele maternale vor depune următoarele documente:
1. cerere tip, conform Anexei 7;
2. Anexa 10 - verificare conformitate, dosar de bursă de ajutor social;
3. copie a cărţii de identitate;
4. copie a certificatului de naștere a aplicantului;
5. documente justificative privind situaţia în care se află:
a. adeverinţă din care să rezulte faptul că solicitantul se află în plasament;
b. copie a hotărârii judecătoreşti din care rezultă că solicitantul se află în plasament familial;
6. declarație pe propria răspundere privind veniturile nete, cu caracter permanent, obținute pe ultimele 12 luni anterioare cererii, realizate de membrii familiei, supuse impozitului pe venit – Anexa 8;
7. acordul olograf al studentului privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru verificarea respectării criteriilor de acordare a bursei Anexa 12.
8. declarație privind depunerea dosarului prin mijloace electronice (a se vedea Anexa nr.9)
(5) Studenţii care solicită burse pe motive medicale vor depune următoarele documente:
1. cerere tip, conform Anexei 7;
2. anexa 11 – verificare conformitate, dosar de bursă de ajutor social – caz medical;
3. copie a cărţii de identitate;
4. document medical eliberat de un medic specialist (care a promovat examenul de specialitate în domeniul diagnosticului sau medic primar cu competențe în domeniul diagnosticului), altul decât medicul de familie, respectiv Certificat de încadrare în grad de handicap permanent grav sau accentuat, în care să se prezinte evoluția și tabloul clinic al problemei medicale de care suferă studentul și care se încadrează în categoriile de boli specificate la art. 16, alin. (5), punctul 2, încadrarea o poate face medicul specialist, medicul de familie sau medicul facultății.
Documentul medical va fi vizat de către medicul de familie sau de către medicul arondat facultății;
5. acordul olograf al studentului privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru verificarea respectării criteriilor de acordare a bursei Anexa 12.
6. declarație privind depunerea dosarului prin mijloace electronice (a se vedea Anexa nr. 9).
(6) Studenţii care provin din familii ale căror venituri lunare nete medii pe membru de familie sunt mai mici decât salariul de bază minim net pe economie vor depune următoarele documente:
1. cerere tip, conform Anexei 7;
2. Anexa 10 – verificare conformitate, dosar de bursă de ajutor social;
3. copie a cărţii de identitate;
4. copie a certificatului de naștere a aplicantului;
5. copii ale cărţilor de identitate ale părinţilor;
6. copii ale certificatelor de naştere şi ale buletinelor/ cărţilor de identitate (dacă este cazul), ale celorlalţi membri ai familiei, aflaţi în întreținerea părinţilor;
7. declaraţie pe propria răspundere a unuia dintre membrii majori ai familiei, pentru membrii majori ai familiei fără discernământ sau copii minori aflaţi în întreţinerea familiei, care nu urmează o formă de învăţământ şi nici nu obțin venituri proprii;
8. declarație pe propria răspundere privind veniturile nete, cu caracter permanent, obținute pe ultimele 12 luni anterioare cererii, realizate de membrii familiei, supuse impozitului pe venit Anexa 8;
9. acordul olograf al studentului privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru verificarea respectării criteriilor de acordare a bursei Anexa 12;
10. acordul olograf al membrilor familiei pentru care s-au declarat venituri privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru verificarea respectării criteriilor de acordare a bursei (dacă este cazul) Anexa 13;
11. declarație privind depunerea dosarului prin mijloace electronice (a se vedea Anexa nr. 9).

DOCUMENTE ::

Anexa 7 Modelul cererii pentru acordarea burselor de ajutor social

Anexa 8 Declaratie venituri nete permanente

Anexa 9 Model declarație privind depunerea dosarului prin mijloace electronice

Anexa 10 Verificare conformitate

Anexa 11 Verificare conformitate - caz medical

Anexa 12 Acord prelucrare date cu caracter personal_student

Anexa 13 Acord prelucrare date cu caracter personal_membru fam

HS-nr.-25-privind-aprobarea-Regulamentului-de-acordare-a-burselor-pentru-studenti-1

 

 

 

   

Perioada depunere - Acte necesare

Pentru: Semestrul I | Semestrul II

Rezultate burse sociale

Pentru: Semestrul I | Semestrul II

Rezultate burse de merit

Pentru: Semestrul I | Semestrul II

Rezultate burse de performanta

Pentru: Semestrul I | Semestrul II

Beneficiari burse extrabugetar -BUGET

Pentru: Semestrul I | Semestrul II

Beneficiari burse extrabugetar - TAXA

Pentru: Semestrul I | Semestrul II

Beneficiari burse extrabugetar SOCIAL

Pentru: Semestrul I | Semestrul II

Vezi rezultate